Kernwaarde 'Veiligheid'

We zien het als onze roeping dat iedere leerling zich bij ons op school veilig voelt! Die roeping volgt ook juist vanuit Gods Woord. In de Bijbel wordt vaak benadrukt dat echt veilig zijn alleen mogelijk is door je toe te vertrouwen aan onze Heere Jezus. Veel Bijbelteksten duiden veiligheid aan in God als veilige vesting. In Zijn bescherming en bewaring zijn we veilig. Psalm 62: 6-9 zegt: “Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. “

Veiligheid en geborgenheid zijn de basis voor het welbevinden van de leerling, geestelijk en lichamelijk, en dus eigenlijk voor alles wat er op school plaatsvindt voor de ontwikkelingen en prestaties. Daarom staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Om de veiligheid goed te kunnen waarborgen, handelen we naar het Schoolveiligheidsplan. Daarin staat onder andere ons pestprotocol en een protocol tegen verbale en fysieke agressie. We nemen de tijd om ruzies uit te praten c.q. op te lossen wat zorgt o.a. voor een gevoel van veiligheid bij de kinderen op onze school.
In de klassen krijgt veiligheid gestalte door structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid en consequent handelen.
Daarnaast hebben wij een deskundig BHV-team die zorgt voor de veiligheid in en rond De Wijngaard.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring