Identiteit

'De Wijngaard'. Wellicht moet u denken aan de woorden van de Heere Jezus uit Johannes 15 waar hij vlak voor zijn sterven tegen zijn discipelen zegt:

1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.
9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde

Het is opmerkelijk dat Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat zij uit zichzelf geen vrucht kunnen dragen. Zij zijn wilde ranken van nature die op de edele wijnstok geënt mogen worden. En dan spreekt Jezus over hun bekering. Ze moeten losgesneden worden van hun oude zondige bestaan om ingeënt te worden op de ware edele Wijnstok. Jezus is de edele Wijnstok. God werd mens in Jezus Christus. In de praktijk wordt een wilde rank expres schuin afgesneden zodat zijn wond zo groot mogelijk is. Want alleen als de rank gewond is, kan hij geënt worden. De Landman heeft in de zijde van de wijnstok een kruis gesneden waarin de rank geënt wordt. Een prachtig beeld hoe wij door het wonder van het kruis, in eenheid met Jezus Christus een heel nieuw leven krijgen en één worden met Hem. Alleen als je erkent dat je dodelijk verwond bent door ons zondige bestaan, kun je in de wijnstok Jezus Christus opgenomen worden en kunnen zijn levenssappen door jou heen stromen zodat we vrucht kunnen dragen. Jezus zegt: “Blijf in Mij” Als wij in Hem verbonden blijven en Zijn leven door ons heen stroomt, mogen wij Zijn bediening voortzetten. We krijgen Zijn kracht om te groeien en vrucht te dragen.
"Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht"

Met dat beeld is onze identiteit getekend. We werken vanuit die liefde in afhankelijkheid van Zijn levenskracht. Op onze school willen we christelijk onderwijs geven waardoor kinderen tot Christus worden gebracht en worden voorbereid en gevormd tot leden van de maatschappij, rekening houdend met hun specifieke mogelijkheden, opdat de school een veilige basis is als poort naar de toekomst.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring