'De Wijngaard' is een school voor speciaal (basis)onderwijs. De grondslag van de school is de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vinden we uitgedrukt in de Drie Formuleren van Enigheid (te weten: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus)  zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 1618-1619 te Dordrecht gehouden.
 
In de Bijbel wordt verschillende keren gesproken over een wijngaard. De wijngaard is de plaats waar gewerkt wordt. Dit werken heeft niet alleen een letterlijke, maar ook een geestelijke betekenis. Door de kinderen en de leerkrachten wordt gewerkt om vruchten te verkrijgen. Uit de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (MattheĆ¼s 21) is echter te leren dat het loon voor het werken niet afhankelijk is van de geleverde prestaties, maar van genadeloon; dat wat wij ontvangen zonder verdienste.
De leerlingen die 'De Wijngaard' bezoeken, zullen in aardse zin misschien niet zulke hoge arbeidsprestaties leveren; dit staat God echter niet in de weg om hen de gewenste geestelijke vrucht te geven. Allen die bin de school betrokken zijn (naast leerlingen en personeel ook ouder(s) / verzorger(s) en bestuur) arbeiden op hun eigen wijze in 'De Wijngaard'. De vrucht of het loon wordt ons alleen geschonken door onze genadige en liefdevolle God.
© 2024 SamuĆ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring