Kernwaarde 'Ontspannen'

In de Bijbel vinden we aanwijzingen voor geestelijke rust en voor lichamelijke rust.
De geestelijke rust ontvangt u als u al uw zonden belijdt aan God en vertrouwend op het zaligmakend werk van onze Heere Jezus, mag weten, dat ook uw zonden zijn vergeven. Jezus roept ons op: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ (Mattheüs 11: 28)
Wat betreft de lichamelijke rust, gaf Jezus zelf ons het voorbeeld. Hij zocht regelmatig de stilte op om met Zijn Vader alleen te zijn. Hij roept ook Zijn discipelen op om te rusten: “En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig;” (Mark. 6: 31).

Het komt regelmatig voor dat (nieuwe) leerlingen gespannen op school komen. De stap naar het speciaal basisonderwijs wordt doorgaans als pittig ervaren. We zien het vanuit onze visie als onze taak om leerlingen te 'ontspannen'. Met name in ons pedagogisch klimaat is hiet veel aandacht voor. Zodra het welbevinden van de leerling verbetert, ontstaat de ruimte om ook cognitief te ontwikkelen.
In de klassen wordt door middel van timeout-momenten, speelmomenten na kernvakken en pauzes ruimte geboden om te ontspannen. Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid zijn daarin kernwoorden.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring