Keuze vervolgonderwijs

Ongeveer halverwege het schooljaar zal in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 een keuze gemaakt worden voor het vervolgonderwijs. Om tot een goede schoolkeuze te kunnen komen, wordt een eindonderzoek afgenomen. In februari vindt met de  ouder(s)/verzorger(s) een gesprek plaats naar aanleiding van het eindonderzoek. Alleen als zowel school als  ouder(s)/verzorger(s) denken dat het beter is voor het kind om een jaar langer of korter op het SBO te blijven, kan van deze regel worden afgeweken.

Het eindonderzoek bestaat uit een aantal testen op de volgende onderdelen:
 - Didactisch deel; rekenen en wiskunde, begrijpend lezen; technisch lezen en spelling
 - Psychologisch deel; een intelligentieonderzoek (uitgevoerd in groep 7)
 - Sociaal-emotioneel deel

De uitkomsten en adviezen vanuit deze testen worden verwerkt in een onderwijskundig rapport. Dit alles wordt besproken op een vergadering van de Commissie van Belang (CvB). Hierbij is ook een groepsleerkracht aanwezig.
Voor ieder kind wordt een advies met betrekking tot het vervolgonderwijs gegeven. Alle (belangrijke) gegevens uit de onderzoeken en besprekingen worden 'op schrift' gesteld. Dit onderwijskundig rapport ontvangen de ouder(s) / verzorger(s) en wordt met hen besproken op de contactavond. De school waarbij de ouder(s) / verzorger(s) hun kind aanmelden, ontvangt dit rapport eveneens.
De Commissie Leerlingzorg (CLZ) van de school voor voortgezet onderwijs beoordeelt het onderwijskundig rapport en geeft op grond daarvan een plaatsingsadvies af. De school voor VO werkt daarbij volgens wettelijke bepalingen. Bij twijfelgevallen vraagt de school VO advies aan de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC is een onafhankelijke commissie die controleert of de aanmeldingen aan de criteria voldoen. Er is een positieve RVC-beschikking nodig om voor PrO- of LWOO bekostiging in aanmerking te komen. De CLZ wordt gecontroleerd in haar werkwijze en besluitvorming aangaande de LWOO-dossiers door de RVC.
Na het afgeven van de beschikking van de RVC, besluit de school voor VO of de leerling geplaatst wordt.

De verwijzing van de leerlingen vindt plaats naar één van de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

VSO - ZMLK
(Voortgezet Speciaal Onderwijs - Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)
PrO
(Praktijkonderwijs)
VMBO Basis- LWOO        (Leerwegondersteunend Onderwijs)
VMBO Basis
VMNBO Kader
VMBO Gemengd of Gemengd Theoretisch (GT)
VMBO Theoretisch
VMBO - cluster IV
(Alleen kinderen met cluster IV (SBO++) indicatie)
HAVO
(Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
HAVO - cluster IV
(Alleen kinderen met cluster IV (SBO++) indicatie)

© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring