Toelating leerlingen met clusterindicatie I, II, III

SBO en SBO++ (gelijkwaardig aan cluster-IV) zijn niet de enige speciale vormen van onderwijs in Nederland. Er zijn ook zogenaamde cluster I, II, of III-scholen. Deze scholen geven specialistische hulp aan kinderen met specifieke hulpvragen.

Cluster I-scholen zijn scholen voor blinde en slechtziende kinderen.
Cluster II-scholen zijn scholen voor kinderen met taal-/spraakproblemen.
Op Cluster III-scholen wordt lesgegegeven aan zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke handicap of langdurig zieke kinderen.

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen uit onze reformatorische achterban met specifiekehulpvragen onderwijs te geven.
Vanwege zijn/haar beperking/handicap heeft het kind een hulpvraag. Voor beantwoording van die hulpvraag is het kind aangewezen op specifieke begeleiding. Als deze begeleiding en/of therapie te intensief of te specialistisch is, kunnen wij de hulpvraag niet beantwoorden, In het belang van het kind zelf en de andere kinderen op school, kan het kind dan niet worden toegelaten.

Voor wat betreft cluster I hebben we kennis en ervaring opgedaan met slechtziende kinderen, maar nog niet met blinden. In principe zullen we nog geen blinde kinderen kunnen opvangen binnen onze school.
Voor wat betreft cluster II hebben we kennis en ervaring met lichte en middelzware problematiek voor taal/spraakproblemen. Vanuit Auris ontvangen we ambulante begeleiding om uw kind goed te kunnen begeleiden en onderwijzen.
Kinderen met een cluster III indicatie zijn in de meeste gevallen het best op hun plaats op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (een ZML-school). Binnen onze stichting zijn dit 'De Rank', evenals wij gesitueerd in Barendrecht of De Boomgaard, gesitueerd in Gouda.

Kinderen met een IQ onder de 55 of met een IQ tussen de 55 en 70 waarbij sprake is van zeer geringe sociale redzaamheid, ernstige tekortkomingen in leer- en taakgedrag of zeer geringe schoolvorderingen, worden bij ons op school niet toegelaten. Kinderen met een lichamelijke handicap en langdurig zieke kinderen met een cluster III indicatie kunnen wel toegelaten worden als de hulpvraag niet te specifiek en/of te intensief is.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring